Charakteristika pokusné stanice Lukavec

Pokusná stanice rostlinné výroby v Lukavci spadá do podhoří Českomoravské vysočiny se středem velké rulové oblasti (Pacovská vrchovina) s polohou kolem 610 m nad mořem, se značně členěným reliéfem terénu a s hojnějším výskytem jehličnatých lesů.

Zeměpisná poloha: 49o34’00’’ severní šířky a 14 o59’ 30’’východní délky.

Z hlediska geonomického náleží pokusné stanoviště k výrobnímu typu B2.

Půdní podmínky:

Stanoviště se nachází na dvou geologických útvarech. Útvary krystalických břidlic a nejmladší náplavy holocenní. Půda je hnědá, podzolová oglejová. Půdotvorný substrát je rula. Druhově jde o půdu středně těžkou, spíše lehčí drobivost, která se vyznačuje vyšším obsahem IV. kategorie hrubého písku, a to u ornice 30-40 % a spodin 40-60 %. Obsah jílnatých částic se pohybuje u ornice mezi 40-60 %. Půdní profil má humózní horizont mocnosti 18-25 cm písčitohlinité až hlinité textury.

Agrochemické vlastnosti ornice:

pH 5,6
obsah humusu 3,25%
P 114
K 221
Mg 81,8

Klimatická a povětrnostní charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, klimatický okrsek B5 ( mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinový).

Agroklimatické členění (makrooblast, oblast a podoblast): chladná, mírně chladná, mírně suchá.

Průměr teploty a srážek 1955 – 2014:

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec průměr
teplota -2,27 -1,08 2,34 7,04 12,12 15,13 16,88 16,35 12,49 7,79 2,65 -0,92 7,39
srážky 43,5 38,4 47,5 46,5 69,4 87,4 89,4 88,3 55,6 44 41,4 42,8 695,3

Charakteristické plevele:

Mezi typické plevele patří čistec bahenní, chundelka metlice, konopice, mléč rolní, lip-nice, pcháč, ptačinec žabinec, pýr, rdesno svlačcové a svízel.

Charakteristická fauna:

Ojediněle se vyskytuje zajíc, koroptev a velké množství srnčí. Z ptactva skřivan, sýkora, straka, sojka, pěnkava, strnad, vrabec.

Historie pokusnické stanice v Lukavci:

Pokusnická stanice Lukavec byla založena v roce 1956 jako jedna ze sítě pokusnických stanic Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. V tomto roce zde byl doc. Baierem založen jeden z nejstarších výživářských pokusů v republice.V roce 1984 přibyl mezinárodní výživářský pokus který také funguje dodnes.

Od roku 1992 podnikáme v oblasti zemědělství, kdy jsme zprivatizovali Pokusnou stanici rostlinné výroby v Lukavci ,Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni. I po zprivatizování pokusné stanice jsme po metodické stránce řízení Výzkumným ústavem v.v.i.v Praze Ruzyni.

V současné době hospodaříme na výměře 53 ha zemědělské půdy z části pronajaté ale asi z 60% vlastní. Do budoucna plánujeme navýšení půdy z důvodu nákupu pozemků.

Převažující část podnikání je v rostlinné výrobě se zaměřením na polní pokusnictví, kde mimo jiné pokračujeme v činnosti na dlouhodobém výživářském pokusu založeném v roce 1956. Dále provádíme herbicidní, výživářské a odrůdové pokusy pro firmy podle jejich zadání. V nemalé míře se také zabýváme pokusy na energetických plodinách.

Kontakt

Pražská 283
394 26 Lukavec
Tel.: 605 837 787
vaclav.veleta@tiscali.cz